logo

Algemene voorwaarden

Deze website is in overeenstemming met de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (BS 12.04.2010)

1. Hoeve Cardinael is eigendom  van Michielsens Invest cva, Stuurstraat 115a ,9120 Beveren-Waas, BE 0450.480.866, verder genoemd “Hoeve Cardinael”. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle gedane leveringen en op alle geleverde diensten door Hoeve Cardinael, behalve geschreven uitzonderingen en zonder afbreuk te doen aan eventuele bijzondere voorwaarden overeengekomen bij afzonderlijke overeenkomst. Zij hebben voorrang op de voorwaarden van de klant. Door de bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

 2. Een boeking komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Hoeve Cardinael. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd. Hoeve Cardinael neemt enkel boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Hoeve Cardinael behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder opgave van reden, een boeking te weigeren. Pas na ontvangst van een voorschot van 30% dit voorschot is de reservatie bevestigd. Het resterende bedrag dient vervolgens op onze rekening overgeschreven te worden ten laatste 1 week voor uw verblijf. Bij niet tijdige of onvolledige betaling is Hoeve Cardinael gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven. De ontbindingsvergoeding is gelijk aan de totale som verschuldigd voor het verblijf.

 Hoeve Cardinael wijst erop dat de klant niet beschikt over een recht om van de aankoop die verricht is via de website www.hoevecardinael.be af te zien. Daar waar krachtens artikel 47, § 1 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming de consument bij elke overeenkomst op afstand over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen beschikt waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, is dit verzakingsrecht evenwel niet van toepassing op aankopen gesloten via de website www.hoevecardinael.be  Ingevolge het KB van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding immers onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van het toepassingsgebied van de artikels 46 e.v. van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven voor de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met de Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.

 3. Elke annulering van een boeking moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Hoeve Cardinael. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50 % van de prijs van de boeking in geval deze annulering meer dan 4 weken voor de aanvang van het verblijf. In geval de annulering minder dan 4 weken plaatsvindt voor de aanvang van het verblijf dient de totale som verschuldigd voor het verblijf betaald te worden. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf is de volledige som verschuldigd voor het verblijf  verschuldigd.

 4. Indien u na de totstandkoming van de boeking uw boeking wenst te wijzigen, is Hoeve Cardinael niet verplicht daaraan te voldoen. Indien u uw boeking verandert in een goedkopere accommodatie of goedkopere periode worden u 50,00 € wijzigingskosten aangerekend.

 5. Prijzen zijn inclusief Belgische BTW tenzij anders vermeld. De prijzen op www.hoevecardinael.be kunnen eventueel verschillen van de effectief geldende prijs op het ogenblik van de boeking. Aangezien in de prijs een aantal elementen zijn opgenomen zoals bv.  de energiekosten, behoudt Hoeve Cardinael zich het recht voor de prijzen te wijzigen en/of een toeslag in rekening te brengen.

 Eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

 Bij promoties zijn de verschillende kortingen niet cumuleerbaar tenzij expliciet vermeld.

 6. Alle gasten dienen zich te houden aan de door Hoeve Cardinael vastgestelde regels, waaronder het huishoudelijk reglement. Overtreding van het huishoudelijk reglement kan verwijdering van het domein tot gevolg hebben, zonder dat terugbetaling van of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

 7. Overmacht aan de zijde van Hoeve Cardinael bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Hoeve Cardinael, daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen en/of gebeurtenissen.

 8. Hoeve Cardinael aanvaardt geen aansprakelijkheid voor :

-          Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of als gevolg van het verblijf

-          Het onklaar geraken of buitenwerking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het domein.

 Elge gebruiker van de appartementen/units zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Hoeve Cardinael of een derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op het domein bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben.

 Er wordt een waarborg gevraagd van 100 EUR. Deze waarborg is betaalbaar bij het afsluiten van de overeenkomst.

 Eindschoonmaak (verplicht) aan 45 €. Bij onjuist gebruik of onjuist achterlaten van de accommodatie kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden aangerekend.

 Het huishoudelijk reglement maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

9. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen en bij bevoegdheid van de Vrederechter is het Vredegerecht van het vijfde kanton van Antwerpen bevoegd. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

 

Bijlage: huishoudelijk reglement dat integraal deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden

 

Huishoudelijk reglement

1. Het huishoudelijk reglement dient ter bevordering van de goede gang van zaken op het domein van Hoeve Cardinael en kan door de uitbater worden gewijzigd. Het huishoudelijk reglement is van toepassing op alle vakantiegangers en derden die de vakantiewoningen en het terrein in gebruik hebben. Indien de vakantieganger zelf niet bij ons verblijft maar wel familie, vrienden, personeel of andere, dan vallen deze personen ook onder de noemer vakantieganger.

Aanwijzingen die de uitbater en/of zijn personeel doen m.b.t. het algemeen belang van Hoeve Cardinael dienen te worden opgevolgd.

2. Kleine huisdieren zijn toegelaten. De uitbater van Hoeve Cardinael beslist of een huisdier al dan niet klein is.

3. In alle appartementen/huisjes geldt een volledig rookverbod.

Gebruik van dekbedovertrek, kussensloop en onderlaken zijn verplicht. Deze kunnen gehuurd worden bij het onthaal of men dient ze zelf mee te brengen. Er wordt niet geslapen op de matrasbeschermer of de matras.

Bevestig niets met kleefband of nagels aan ramen, deuren of muren. Het is verboden alle mogelijke soorten van gaten te maken in muren, deuren of plafond. Aanbrengen van draden of lijnen op welke methode dan ook is niet toegestaan.

Wij staan niet toe dat de inboedel verhuisd wordt naar een nabij gelegen vakantiewoning of naar het terras. Indien u meer materiaal nodig heeft dan al voorzien, wendt u dan tot het onthaal.

Bij misbruik van enige bovenstaande feiten zal een boete worden gevraagd voor de reiniging of reparatie. De uitbater heeft het recht om de vakantieganger per direct, zonder terugbetaling van de som verschuldigd voor het verblijf, de toegang tot Hoeve Cardinael te ontzeggen.

4. Kinderen zijn ook gasten, wees kindvriendelijk.

Als ouder bent u ten alle tijden verantwoordelijk voor uw kinderen ook voor de schade die uw kinderen aanrichten. Gelieve kinderen  niet zonder begeleiding gebruik te laten maken van de polyvalente ruimtes, de fietsjes, go-carts, gezelschapspelen (op aanvraag), speeltuin, trampoline, zwemvijver en visvijver.

5. Het is 24 uur op 24 uur niet toegestaan een zodanig geluid te (laten) produceren dat voor overige bewoners of gebruikers hinder kan opleveren. Heb respect voor elkaars privacy. Op eerste aanzegging van de uitbaters en/of personeel van Hoeve Cardinael dient het hinderlijke geluid of gedrag direct te worden stopgezet.

Indien er geen gevolg wordt gegeven, heeft de uitbater het recht om de vakantieganger per direct, zonder terugbetaling van de som verschuldigd voor het verblijf, de toegang tot Hoeve Cardinael te ontzeggen.

 6. Huisvuil  wordt gesorteerd!

Gelieve zo goed mogelijk deze regels na te leven, indien we vaststellen dat de regels niet worden nageleefd, zal de boete die opgelegd wordt door de bevoegde overheid worden verhaald.

 7. In geval van nood dient u de nooddiensten te verwittigen op 101.   

8. Het gebruik van speelapparaten van de speeltuin, fietsjes, go-carts, trampoline, petanquebaan, zwemvijver, visvijver, welnesskamer met infraroodsauna en hamam, polyvalente ruimte zijn  voor eigen risico van de gebruiker. De gebruiker dient de voorschriften op de eventuele aanwezige aanwijzingsborden op te volgen, alsmede de aanwijzingen gegeven door het personeel.

 9. De uitbater aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal en/of schade aan de aanwezige eigendommen van de vakantieganger/gebruiker, opgelopen door welke oorzaak dan ook. Het gebruik van de infrastructuur is op eigen risico van de gebruiker.

 10. De vakantieganger kan aansprakelijk gesteld worden voor: beschadiging van het pand, verloren, beschadigde of zoekgeraakte inventaris of meubilair, onjuiste of onbehoorlijke behandeling van het pand. Alle meubilair en alle goederen en voorwerpen vermeld op de inventarislijst, blijven onvervreemdbare eigendom van de uitbater.

 11. De uitbater is gerechtigd om gedragsregels op te stellen en te wijzigen voor de wijze waarop vakantiegangers en gasten zich op Hoeve Cardinael dienen te gedragen m.b.t. de dagelijkse gang van zaken zoals bv. gebruik speeltuigen, parkeren auto’s, brandveiligheid en gebruik barbecue.

Er zal opgetreden worden wanneer drankmisbruik en druggebruik worden vastgesteld. De uitbater heeft het recht om de vakantieganger per direct, zonder terugbetaling van de som verschuldigd voor het verblijf, de toegang tot Hoeve Cardinael te ontzeggen. Wij behouden het recht om de bevoegde overheid op de hoogte te brengen.

 12.  Alle vakantiegangers zijn op de hoogte van dit document en verklaren zich akkoord met de opgelegde regels.

 

 

HOEVE CARDINAEL
Hazewindstraat 4
8600 Nieuwkapelle

Een realisatie van:
Michielsens Invest cva
Stuurstraat 115a
9120 Beveren-Waas
BE 0450.480.866

mail@hoevecardinael.be