logo

 Art. 1 ALGEMEEN

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle internetactiviteiten van HOEVE CARDINAEL, een onderdeel van Michielsens Invest cva, Stuurstraat 115a, 9120 Beveren-Waas, BE 0450.480.866.,  hierna gezamenlijk genoemd "Hoeve Cardinael".

Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en erdoor verbonden te zijn; wie de voorwaarden niet aanvaardt, wordt geacht geen toegang te willen zoeken tot deze site.

Deze disclaimer geldt voor alle mogelijke gebruikers (rechtstreeks, via links, alle mogelijke manieren) die de site van HOEVE CARDINAEL bezoeken.

De voorwaarden kunnen gewijzigd en/of herzien worden; bij elk nieuw bezoek van de site aanvaardt de gebruiker de op dat moment vigerende voorwaarden.

De gebruiker geeft toestemming om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

HOEVE CARDINAEL raadt de gebruiker ten stelligste aan deze voorwaarden aandachtig te willen doornemen vooraleer men de website bezoekt.

 

Art. 2 AANSPRAKELIJKHEID

2.1 INHOUD

Het is de bedoeling van HOEVE CARDINAEL om op haar site accurate en actuele informatie te verschaffen; hieraan wordt door HOEVE CARDINAEL de allergrootste zorg besteed.

HOEVE CARDINAEL kan echter geenszins de juistheid en kwaliteit van de verstrekte informatie garanderen, laat staan hieromtrent aansprakelijkheid aanvaarden.

HOEVE CARDINAEL dankt de gebruiker die mogelijke onjuistheden signaleert (verantwoordelijke: art. 4.1) en verbindt zich ertoe de site aan te passen indien de onjuistheden van die aard zijn dat een aanpassing zich opdringt; HOEVE CARDINAEL heeft hier absolute zeggenschap over.

De inhoud van de website van HOEVE CARDINAEL is dan ook alleen bestemd voor het verstrekken van vrijblijvende informatie aan de gebruiker.

HOEVE CARDINAEL geeft geen enkele garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie op haar website en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan

De gegevens op www.hoevecardinael.be kunnen zonder waarschuwing op elke moment worden gewijzigd.

Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de gegevens van algemene aard, niet aangepast aan omstandigheden specifiek voor een bepaald doel of individu.

De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit of bruikbaarheid van de (inhoud van de) site.

2.2 TECHNIEK

Zoals gestipuleerd in 2.1 wordt de grootste zorg besteed aan deze site.

Evenwel kan HOEVE CARDINAEL op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebeurlijke storingen, onderbrekingen of fouten in de verstrekking van gegevens of voor de gevolgen hiervan (niet limitatief: werkonderbreking, beschadiging van uw programma's of apparatuur, virussen, hoaxen, wormen, bugs, onvoldoende capaciteit, etc.…).

Het technisch functioneren is voor rekening van de exploitant van de website zoals vermeld op de site.

De eventuele storingen, onderbrekingen of fouten kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

HOEVE CARDINAEL is niet aansprakelijk voor eventuele virussen e.a. ongemakken op haar site en/of server.

 

2.3

HOEVE CARDINAEL kan op geen enkele manier aangesproken worden voor gebeurlijke foute informatie wat betreft de inhoud van de website of ingeval één of meerdere vakantieverblijven/units niet meer beschikbaar zouden zijn op het moment dat de gebruiker de advertentie bekijkt.

De advertenties m.b.t. de gepresenteerde appartementen/units van HOEVE CARDINAEL kunnen in geen enkel opzicht beschouwd worden als aanbod tot verhuur welke bij aanvaarding HOEVE CARDINAEL zouden kunnen binden.

Het schriftelijk akkoord van HOEVE CARDINAEL is hiertoe vanzelfsprekend steeds uitdrukkelijk vereist.

Evenwel zullen noch HOEVE CARDINAEL of enige tussenpersoon verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud/beschikbaarheid van de appartementen.

 

2.4 LINKS/TOEGEZONDEN MATERIAAL

De website van HOEVE CARDINAEL bevat gebeurlijk verwijzingen/doorklik-links/externe hyperlinks naar andere sites.

Vanzelfsprekend kan HOEVE CARDINAEL niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites, noch voor de gevolgen van het gebruik ervan.

Hetzelfde geldt voor hetgeen de gebruiker zou toezenden of ‘uploaden’ naar de site, naast het feit dat HOEVE CARDINAEL enerzijds op geen enkele manier kan instaan voor gegevens op welke manier ook, is zij anderzijds niet gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen en kan zij deze naar eigen goeddunken opslaan/verwerken/publiceren/etc…  

Voor zover als nodig wordt verwezen naar art. 2.1-2.4 die integraal van toepassing zijn voor links.

 2.5 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker verbindt er zich toe om (niet limitatief):

 

Art 3. INTELLECTUELE RECHTEN/PRIVACY

3.1 INTELLECTUELE RECHTEN

Het hele concept (niet-limitatief: logo’s, tekeningen, lay-out, foto’s, afbeeldingen, plannen, ontwerpen, knoppen, iconen, grafieken, rubricering, indeling, vorm, plan, …) van de website van HOEVE CARDINAEL evenals de inhoud en de gehanteerde communicatiemiddelen/strategieën zijn onderworpen aan het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten en eigendom van HOEVE CARDINAEL of gelieerde derden. HOEVE CARDINAEL zal schadevergoeding vorderen van diegenen die deze rechten niet erkennen en zonder toestemming gegevens van de site zoals vernoemd zullen (niet limitatief) verspreiden/kopiëren/opslaan/verkopen/reproduceren/vertalen/…

3.2 PRIVACY

 Indien HOEVE CARDINAEL gegevens zou verzamelen over de gebruiker zal zij zich schikken naar de bepalingen uit de Wet van 18/12/1992 betreffende de bescherming van eerbiediging an het privéleven en de gegevenswerking van persoonlijke aard.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is HOEVE CARDINAEL (cfr. art. 5.1 van deze voorwaarden)

De gebruiker zal steeds zijn gegevens kunnen raadplegen en aanpassen aan de realiteit.

De gegevens worden enkel gebruikt  uitsluitend in het belang de gebruikers en dit

Art. 4 VERANTWOORDELIJKE/DEONTOLOGIE/MAATREGELEN/GESCHILLEN

4.1VERANTWOORDELIJKE

De website van HOEVE CARDINAEL wordt beheerd door:

Michielsens Invest cva

Stuurstraat 115a

9120 Beveren-Waas,

BE 0450.480.866

mail@hoevecardinael.be

4.2 MAATREGELEN

Bij onrechtmatig gebruik van de site b.v. door overtreding van de voorwaarden maar ook in andere gebeurlijke onrechtmatige praktijken, behoudt HOEVE CARDINAEL zich het recht voor deze gebruikers de toegang tot de site te ontzeggen onverminderd haar recht om de geleden schade op de gebruikers te verhalen.

4.3 GESCHILLEN

Het Belgisch recht is van toepassing.

De gebruiker aanvaardt de bevoegdheid van de Antwerpse Rechtbanken en bij bevoegdheid van de Vrederechter is het Vredegerecht van het vijfde kanton van Antwerpen tenzij dwingende wetsbepalingen die bevoegdheid niet zouden aanvaarden onverminderd het recht van HOEVE CARDINAEL om voor een andere bevoegde Rechtbank te opteren.

 

HOEVE CARDINAEL
Hazewindstraat 4
8600 Nieuwkapelle

Een realisatie van:
Michielsens Invest cva
Stuurstraat 115a
9120 Beveren-Waas
BE 0450.480.866

mail@hoevecardinael.be